Thức ăn cho gà

AU FEED - 811

AU FEED - 811

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 01 đến 27 ngày tuổi
AU FEED - 821

AU FEED - 821

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 28 ngày đến xuất
AU FEED - 831

AU FEED - 831

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 42 ngày - xuất
AU FEED - 888

AU FEED - 888

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà đẻ siêu trứng

Hotline 24/7:

0251 3955982